Technika vysokých napätí

High-voltage Technique

Skratka názvu: B-TVN
Voliteľnosť: volitelny
Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
Prednášajúci: Ing. Attila Kment, PhD.
Ročník: 3 - zimny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení: 60 %
Prednášky: Prednášky na FEI STU v Bratislave, každý utorok od 8:00 do 9:50 v miestnosti C-202.
Cvičenia: Cvičenia sú v stredu od 9:00 do 15:00 v priestoroch Laboratória vysokých napätí na Technickej ulici č.5 v Bratislave. Študenti sú rozdelení do 2 krúžkov


Anotácia

 • Zdroje všetkých druhov vysokých napätí.
 • Spôsoby a metódy merania vysokých napätí, mapovanie elektrických polí.
 • Teórie rôznych druhov výbojov v izolantoch rôznych skupenstiev, ich meranie a sledovanie.
 • Ochrana pred účinkami výbojov, dôsledky na prevádzku elektroenergetických rozvodných sietí a zariadení.

Sylaby

 1. Meranie vrcholových a okamžitých hodnôt napätí.
 2. Deliče napätia, (odporový, kapacitný, pre meranie impulzných napätí), izolátorové reťazce, kapacitný menič napätia.
 3. Mapovanie elektrostatických polí grafickými a výpočtovými metódami, experimentálne metódy.
 4. Zdroje vysokých striedavých napätí, rezonančné zdroje vysokých striedavých napätí.
 5. Zdroje impulzov (napäťový, prúdový), princíp a schémy impulzných generátorov.
 6. Zdroje vysokých jednosmerných napätí, základné schémy, princípy činnosti, použiteľnosť.
 7. Výboje v plynoch a vo vákuu, teória výstavby, primárne, sekundárne a deionizačné pochody, výboje v homogénnom a nehomogénnom elektrickom poli, Paschenov zákon.
 8. Korónový výboj, teória výstavby, vlastnosti, straty, tlmenie prepäťových vĺn, odlučovače a ich využitie.
 9. Preskok v silne nehomogénnom poli, bariéry a ich pôsobenie, vysokotlakový oblúk.
 10. Atmosférické výboje, teória vzniku, ochranné pásmo zemniacich lán, uzemnenie stožiarov.
 11. Ochrana proti prepätiam, princípy činnosti, druhy zvodičov prepätí, ochranná vzdialenosť, koordinácia izolácie.
 12. Impulzné javy vo vinutí elektrických strojov, prieraz v tuhých izolantoch, teória čiste elektrického a tepelného prierazu, výboje v kvapalinách.
 13. Čiastkové výboje, terminológia, teória vzniku, meranie čiastkových výbojov, povrchové výboje.

Cieľ

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti pre prácu s vysokým napätím na posudzovanie a hodnotenie javov vznikajúcich pri prevádzke vn systémov.

Harmonogram

Cvičenia v akademickom roku 2014-2015 :

 1. 05.12. Sumarizačný deň, zápočty

Nadväznosť predmetu

Teoretická elektrotechnika

Meracia technika

Podmienky absolvovania

Absolvovať všetky laboratórne cvičenia, bez absencie. Vyžaduje sa 100 % účasť na laboratórnych cvičeniach. Cvičenia sa uskutočňujú v priestoroch LVN.

Na 1. cvičení sa uskutoční spoločný výklad k spôsobu práce a ochrane zdravia v priestoroch LVN. Po prehliadke jednotlivých pracovísk, kde sa budú jednotlivé laboratórne cvičenia realizovať je potrebné absolvovať písomný test o „Bezpečnosti a ochrane zdravia v priestoroch LVN“. Test sa skladá z 10 otázok a pre jeho úspešné absolvovanie je potrebné mať úspešnosť nad 80 %. Test možno 1 krát opakovať. Následne sa testy vyhodnotia.

Na 2. až 11. cvičení sa jeden zo študentov stanoví za vedúceho úlohy. Následne je potrebné úspešne absolvovať test z látky obsiahnutej v zadaní úlohy. Test obsahuje 10 otázok a je potrebné počas maximálne 20 minút úspešne zodpovedať aspoň s úspešnosťou 60 %. Po vyhodnotení testov nasleduje laboratórne cvičenie.

Na 3. až 12. cvičení sa navyše odovzdá referát z predchádzajúcej úlohy v elektronickom formáte .pdf vypracovaný podľa vzoru tu. Až po jeho úspešnom odovzdaní sa daná úloha považuje za hotovú a započítajú sa získané body do zápočtu.

Na 12. cvičení sa hodnotí sa úspešnosť a udeľuje sa zápočet. Prípadné nedostatky sa musia odstrániť najneskôr do tohto termínu.

Hodnotenie cvičení: Maximálny počet bodov za cvičenia je 40, získajú sa za test pred cvičeniami a započítajú sa po odovzdaní referátu. Testy sa hodnotia nasledovne : úspešnosť v intervale <0 , 60) % mínus 4 zo dovtedy získaných bodov, úspešnosť v intervale <60 , 100> % percentuálny podiel z maximálne získateľných 4 bodov. Minimum pre získanie zápočtu je 20 bodov.

Hodnotenie skúšky: Maximálny počet bodov zo skúšky je 60. Skúška pozostáva zo 6 otázok hodnotených 10 bodmi. Písomná príprava skúšky trvá maximálne 2 hodiny, na otázky treba odpovedať heslovite. To nasleduje individuálne ústne doskúšanie podľa potreby. Predmet sa hodnotí sa na základe súčtu počtu bodov zo zápočtu a skúšky podľa skúškového poriadku FEI STU v Bratislave.

Literatúra k predmetu

 1. Prednášky z predmetu
 2. ŠANDRIK, P. Technika vysokých napätí. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 178 s. ISBN 80-227-2137-9.
 3. ABDEL-SALAM, M. -- ANIS, H. -- EL-MORSHEDY, A. -- RADWAN, R. High-voltage engineering: Theory and practice. Boca Raton : CRC Press, 2000. 725 s. ISBN 0-8247-0402-9
 4. KHALIFA, M. High-voltage engineering: Theory and practice. New York : Marcel Dekker, 1990. 524 s. ISBN 0-8247-8128-7.

Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑