Vonkajšie silové vedenia

Skratka názvu: I-VSV
Voliteľnosť: volitelny
Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
Prednášajúci: Ing. Marek Pípa, PhD.
Ročník: 1 - letny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení:
Prednášky:
Cvičenia:


Kľúčové slová

vonkajšie silové vedenia, projektovanie a návrh vedení, vplyv klimatických podmienok

Anotácia

Zásady projektovania vonkajších silových vedení.

Mechanický výpočet súmerne a nesúmerne zaveseného vodiča.

Klimatické podmienky mechanického výpočtu vodičov, vplyv teploty a preťaženia na mechanické napätie vo vodiči.

Nesymetrické stavy na vonkajších elektrických vedeniach.

Prúdovo-tepelné režimy lanových vodičov.

Odtavovanie námrazy na vonkajších elektrických vedeniach.

Vodiče, izolátory, armatúry, stožiare a základy vonkajších vedení.

Kompaktné vedenia.

Káblové vedenia a kombinácia s vonkajšími vedeniami. Optické káble a optické komunikácie v elektroenergetike.

Elektrické pole pod vonkajšími elektrickými vedeniami.• Zásady projektovania vonkajších silových vedení.

Cieľ

Cieľom predmetu je výchova odborníkov pre projektovanie a stavbu vonkajších silových vedení, ktorí budú schopní zohľadňovať dané klimatické podmienky a eliminovať ich vplyvy na prevádzku vedení, ako aj obmedzovať vplyv vedení na prevádzku iných zariadení.

Harmonogram

Cvičenia

1. Výpočet mechanických parametrov AlFe vodiča

2. Výpočet mechanických parametrov AlFe vodiča

3. Prídavné zaťaženia vodiča

4. Výpočet súmerne zaveseného vodiča

5. Výpočet nesúmerne zaveseného vodiča

6. Prúdovo - tepelný režim lanového vodiča

7. Prúdovo - tepelný režim lanového vodiča

8. Prúdovo - tepelný režim lanového vodiča

9. Stavová rovnica napnutého vodiča

10. Odtavovanie námrazy na vedení

11. Profil vedenia, rozmiestnenie vodičov

12. Profil vedenia, rozmiestnenie vodičov

Podmienky absolvovania

Podmienkou absolvovania predmetu je aktívna účasť na cvičeniach a odovzdanie semestrálneho projektu. Z cvičení je možné získať 30 bodov.

Literatúra k predmetu

FAULKENBERRY, L. M. - COFFER, W. Electrical power distribution and transmission. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996. 582 s. ISBN 0-7923-9912-9.

ŽIARAN, J. - VARGA, L. - FECKO, Š. Elektrické siete : Vonkajšie silové vedenia. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1990. 237 s.

Girkmann, K., Königshofer, E.: Die Hochspannungs-Freileitungen. Wien : Springer-Verlag, 1988.


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑