Riadenie elektrizačnej sústavy

Skratka názvu: I-RES
Voliteľnosť: povinny
Garant: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ročník: 2 - zimny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení:
Prednášky:
Cvičenia:


Kľúčové slová

elektrizačná sústava, primárna regulácia, sekundárna regulácia, dispečerské riadenie, prechodné stavy, ustálené stavy

Anotácia

Tvorba matematického modelu ES.

Náhradné schémy prvkov elektrizačnej sústavy pre výpočet ustálených stavov.

Metódy pre výpočet ustálených stavov.

Vplyv frekvencie na prevádzku ES.

Primárna, sekundárna a terciárna regulácia frekvencie a činných výkonov.

Hodnotenie regulácie frekvencie a činných výkonov.

Frekvenčné odľahčovanie v ES.

Vplyv napätia na prevádzku ES.

Zdroje a spotrebiče jalových výkonov.

Prostriedky na reguláciu napätia v ES.

Primárna, sekundárna a terciárna regulácia napätia a jalových výkonov

Dispečerské riadenie ES SR. Prevádzka sústav v rámci UCTE.

Ostrovná prevádzka ES. Tvorba matematického modelu ES.

Cieľ

Cieľom predmetu je zvládnuť základy problematiky technického a technologického riadenia elektrizačnej sústavy so zameraním na výpočet a výber najvýhodnejších riešení počas ustálených ako aj prechodných stavov v riadení prevádzky ES. Predmet sa zaoberá výpočtom ustálených stavov pre určenie rozloženia výkonov a strát v ES. Ďalej je cieľom oboznámiť s problematikou primárnej, sekundárnej a terciárnej regulácie frekvencie a napätia v ES a dispečerským riadením v ES.

Podmienky absolvovania

Podmienkou absolvovania predmetu je aktívna účasť na cvičeniach a odovzdanie semestrálneho projektu. Z cvičení je možné získať 30 bodov.

Literatúra k predmetu

Altus, J., Novák, M.: Riadenie elektrizačných sústav. Žilina: VŠDS, 1995.

Cegrell, T.: Power System Control Technology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Int., 1986.

Kolcun, M. a kol.: Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy. Košice: Mercury-Smekal, 2001.

Miller, R. H.: Power System Operation. New York: McGraw-Hill, 1994.


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑