Využitie elektriny a elektrické zariadenia

Skratka názvu: B-VEEZ
Voliteľnosť: volitelny
Garant: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Ing. Attila Kment, PhD.
Ročník: 3 - letny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení: 60%
Prednášky:
Cvičenia:


Kľúčové slová

elektrotepelná technika

Anotácia

Elektrotepelné zariadenia - druhy a použitie.

Základné zákony prenosu tepla.

Odporové elektrotepelné zariadenia.

Odporové články, konštrukcia, materiály. Elektrické vykurovanie, aplikácie v rôznych oblastiach.

Vyhrievacie vodiče a káble, konštrukcia. Výpočet parametrov vyhrievacieho okruhu.

Náhradné tepelné obvody, výpočet tepelných odporov, zostavenie tepelnej siete a jej riešenie.

Infračervený ohrev, vlastnosti a použitie. Mikrovlnný ohrev, využitie v priemysle a domácnostiach.

Domáce spotrebiče, regulácia teploty. Tepelné čerpadlá.

Cieľ

Umožniť študentom získať komplexné vedomosti z oblasti využitia elektrickej energie so zameraním na elektrotepelnú techniku, elektrické vykurovanie a klimatizáciu, ako aj z oblasti osvetľovacích zariadení so zameraním sa na projektovanie osvetlenia s využitím najmodernejších svetelnotechnických zariadení. Druhotným cieľom je nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti využitia výpočtovej techniky pri vytváraní projektov

Podmienky absolvovania

Hodnotenie projektov a referátov, 1 kontrolý test - 40 bodov. Písomná skúška - 60 bodov.

Literatúra k predmetu

Granslandt, R., Hoffman, H.: Handbuch der Lichtplanung. Vieweg, 1992

Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, Praha, FCC PUBLIC 1995

Hentschel, H.J.: Licht und Beleuchtung. Berlin - Mníchov, Verlag Siemens 1993

Hradílek, Z. a kol.: Elektrotepelná technika - simulačné programy. VŠB - TU, 2001

Rada, J. a kol.: Elektrotepelná technika. Praha, SNTL/Alfa 1985.

Smola, A.: Svetelné zdroje a predradné prístroje. Výučbové CD. Bratislava: STU, 2008


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑