Diagnostika izolačných systémov

Skratka názvu: B-DIS
Voliteľnosť: volitelny
Garant: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Prednášajúci: Ing. Attila Kment, PhD.
Ročník: 3 - letny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení: 60 %
Prednášky: Prednášky sa uskutočnia v priestoroch Laboratória vysokých napätí na Technickej 5 v Bratislave v termíne : Pondelok 10:00-12:00.
Cvičenia: Cvičenia sa uskutočnia v priestoroch Laboratória vysokých napätí na Technickej 5 v Bratislave v termíne : Pondelok 08:00-10:00 a 12:00-14:00.


Kľúčové slová

• Starnutie izolačných systémov, druhy namáhania vn izolácie, dôsledky a možnosti ich sledovania.

• Diagnostika, diagnostické veličiny, ich váha.

• Všeobecné metódy na sledovanie starnutia, základné parametre meracích schém, opakovateľnosť a eliminácia rušivých vplyvov.

• Aplikácie diagnostických metód na jednotlivé druhy elektrických zariadení. Spôsoby vyhodnocovania výsledkov z diagnostických meraní.

• Možnosti a spôsoby fyzikálnej interpretácie nameraných veličín pre diagnostikovaný objekt s využitím databázových i expertných systémov.

Sylaby

 1. Diagnostika, základné pojmy, všeobecné zásady voľby diagnostických metód a možnosti ich vyhodnocovania.
 2. Druhy izolačných systémov, degradácia izolácie, spôsoby starnutia, druhy namáhania a dôsledky na vlastnosti izolácie.
 3. Možnosti monitorovania stavu izolačných systémov, diagnostické metódy všeobecne, ich princípy, použitie, opakovateľnosť a vyhodnotenie.
 4. Technické prostriedky pre výkon diagnostiky. Zriaďovanie a technické vybavenie skúšobní. Požiadavky na zdroje napätí, meracie a záznamové zariadenia. Spôsobilosť skúšobných a meracích zariadení.
 5. Diagnostika ochranných a pracovných pomôcok. Skúšanie a overovanie, spôsoby vyhodnocovania.
 6. Diagnostika zariadení prvkov pre ochranu pred prepätím. Diagnostické súbory pre rôzne druhy zvodičov prepätia, základné parametre meracích schém. Aplikácia diagnostických súborov, spôsoby hodnotenia.
 7. Diagnostika prístrojových a meracích transformátorov napätia a prúdu. Overovanie prevádzkovej spôsobilosti prístrojových transformátorov prúdu.
 8. Overovanie prevádzkovej spôsobilosti prístrojových transformátorov napätia. Diagnostické súbory pre posudzovanie zostatkovej životnosti, požiadavky na rozsah meraní ich metodika a hodnotenie.
 9. Overovanie prevádzkovej spôsobilosti výkonových transformátorov, ich metodika a záväznosť, rozsah, spôsob vykonania a hodnotenie výsledkov. Aplikácia diagnostických metód na izolačné systémy výkonových transformátorov. Spôsoby vyhodnocovania a interpretácia výsledkov.
 10. Overovanie prevádzkovej spôsobilosti elektrických strojov točivých. Diagnostické skúšky generátorov, ich záväznosť, rozsah, spôsob vykonania a hodnotenie. Elektrické motory, diagnostické skúšky, možnosti, význam a ich rozsah, spôsob vykonania a hodnotenie.
 11. Termovízna diagnostika, princípy, význam a možnosti jej využitia, spôsob vykonania a hodnotenie.
 12. Meranie výbojovej činnosti, využitie výsledkov digitálnych meračov, rozpoznávanie výbojovej činnosti.
 13. Spôsoby interpretácie výsledkov diagnostických meraní, skladba a tvorba diagnostických databáz, princípy stavby expertných systémov, spôsob ich použitia.

Cieľ

Cieľom je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti z oblasti diagnostiky izolačných systémov elektrických zariadení, metodikou získavania diagnostických veličín a spôsobmi ich vyhodnocovania, možnosťami fyzikálnej interpretácie, tvorbou a využitím expertných systémov.

Harmonogram

Cvičenia

 • Výklad k bezpečnosti pri práci a bezpečnostný test.
 • Kvalitatívne hodnotenie zdrojov striedavého skúšobného napätia.
 • Kvalitatívne hodnotenie zdrojov jednosmerného skúšobného napätia.
 • Kvalitatívne hodnotenie zdrojov impulzného napätia.
 • Skúšanie ochranných a pracovných pomôcok pre elektrické stanice.
 • Overovanie zvodičov prepätia.
 • Zápočtová písomka #1.
 • Skúška transformátorových olejov.
 • Diagnostické merania PTP a PTN.
 • Termovízna diagnostika.
 • Diagnostika elektrických strojov točivých.
 • Diagnostika elektrických strojov netočivých.
 • Zápočtová písomka #2.

Podmienky absolvovania

 • Absolvovať všetky laboratórne cvičenia, bez absencie. Vyžaduje sa teda 100 % účasť na laboratórnych cvičeniach. Cvičenia sa uskutočňujú v priestoroch LVN.
 • Pred prvým cvičením je výklad k ochrane zdravia v priestoroch LVN. Následne je potrebné absolvovať písomný test o „Bezpečnosti a ochrane zdravia v priestoroch LVN“. Test sa skladá z 10 otázok a pre jeho úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať 80 %. Test možno 1 krát opakovať.
 • Laboratórne cvičenia sa uskutočňujú týždenne.
 • Z riešenej úlohy je potrebné vypracovať referát. Tento odovzdať vo forme a obsahu odpovedajúcej študentovi IŠ.
 • Za absolvované laboratórne cvičenie študent môže získať maximálne 20 bodov. Za každú zo zápočtových písomiek sa udeľuje max. 10 bodov. Celkové hodnotenie pod 20 bodov je neprípustné a nebude udelený zápočet.
 • Skúška z predmetu je hodnotená maximálne 60 bodmi. Pozostáva zo 6 otázok, ktoré sú hodnotené každá, 10 bodmi. Vypracovanie zadania skúšky je písomné v rámci termínu vypísaného podľa rozvrhu skúšok a trvá maximálne 2 hodiny. Po písomnej časti nasleduje ústne doskúšanie.

Literatúra k predmetu

1. Kment, A.: Prednáškové texty predmetu Diagnostika a expertné systémy. FEI STU, 2015.

2. Mentlík, V. a kol. : Diagnostika elektrických zařízení. Vydaveteľstvo BEN – technická literatúra, Praha 2008.

3. Podnikové normy pre diagnostiku elektroenergetických zariadení.

4. Užívateľské príručky meracích zariadení TETTEX, BAUR a HAEFELY.

5. Barták, A., Mravináč, L., Neumann, J., Vařák, J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů. Praha : SNTL, 1984.

6. Sequenz, H. a kol.: Technologie vinutí elektrických strojů. Praha : SNTL, 1980.


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑